• product-bg
  • product-bg

Garnet

  • Garnet

    Garnet

    Garnetជាផលិតផលធម្មជាតិដែលមានជាតិគីមី លោហៈគ្មានជាតិពុល និងគ្រីស្តាល់ស៊ីលីកា។ប្រើជាចម្បងការបំផ្ទុះសំណឹក, ឧបករណ៍ផ្ទុកតម្រងល​ល។